torsdag

Ett hopp och ett arv - Ef 1

Bibelläsning: Efesierbrevet 1
"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18 FB)

Vi är kallade till ett hopp. Det finns tillräckligt många som känner sig kallade att sprida hopplöshet; men Guds folk är kallade att vara bärare av hoppet.

-Låt mig fullgöra min kallelse som bärare av hopp i dag

Vi behöver också få våra ögon öppnade så vi förstår vilket arv som är vårt. Inte vara i evigheten, utan här och nu.

onsdag

"Men Herren hjälpte mig" - 2 Tim 4

Bibelläsning: Andra Timoteusbrevet 4
"...predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran" (2 Tim 4:2-3 FB)

Paulus uppmanar Timoteos att predika i tid och otid. För det kommer en tid då människorna inte längre ska stå ut med den sunda läran.

Då Paulus berättar i kapitlet om alla sina umbäranden då han förkunnade evangeliet och om hur många som vänt sig bort från honom skriver han orden: "Men Herren hjälpte mig..." (2 Tim 4:17 FB)

Om du också möter motstånd och förakt då du står upp för evangeliet, ska säkert du också då du ser dig tillbaka kunna säga: "Men Herren hjälpte mig.."

tisdag

Människorna i de sista dagarna - 2 Tim 3

Bibelläsning: Andra Timoteosbrevet 3
"De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft" (2 Tim 3:4-5 FB)
"Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas." (2 Tim 3:12 FB)

Det tecknas en dyster bild av människorna i den sista tiden. Det kommer att bli en ytlig form för kristendom där man vill ha ett sken av gudsfruktan.

Å andra sidan kommer det att vara kristna som helhjärtat vill följa Jesus och de kommer att bli förföljda.

Det ser ut som om polariseringen inte kommer att vara mellan kristna och icke-kristna, utan mellan ytliga kristna och brinnande kristna.

måndag

Ge det vidare - 2 Tim 2

Bibelläsning: Andra Timoteusbrevet 2
"Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra." (2 Tim 2:2 FB)
Dela med dig av det goda från Guds ord som du själv har fått ta del. Ju mer du delar med dig ju rikare blir du - och dem du delar med dig till.

-Vad ska jag berätta för vem i dag?

söndag

Första Timoteosbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen av Första Timoteosbrevet.
1 Tim 1 - Falska läror och den sunda läran
1 Tim 2 - Allas frälsning
1 Tim 3 - Sanningens pelare
1 Tim 4 - Hur tränar man sig i gudsfruktan?
1 Tim 5 - Håll dig själv ren
1 Tim 6 - Att vara nöjd

Var inte modlös - 2 Tim 1

Bibelläsning: Andra Timoteosbrevet 1

"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." (2 Tim 1:7 FB)

Du behöver inte vara modlös. Den Ande som Gud gett dig är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Be Gud fylla dig med den Helige Ande - Tacka honom för att han gör det.

lördag

Att vara nöjd - 1 Tim 6

Bibelläsning: Första timoteosbrevet 6
"Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning" (1 Tim 6:6 FB)
"Men sann rikedom är att tro på Gud och samtidigt vara nöjd med det man har." (1 Tim 6:6 En levande bok)

"Att vara nöjd" är inte ett populärt begrepp idag. Det är nästan fult att vara nöjd. Idag ska man alltid ha mer, finare, dyrare, bättre, modernare i jakten på att förverkliga sig själv.

Men det finns en vila i att vara nöjd, i förnöjsamhet. Sann rikedom, säger bibelordet, är att tro på Gud och att vara nöjd.

fredag

Håll dig själv ren - 1 Tim 5

Bibelläsning: Första Timoteosbrevet
"Håll dig själv ren" (1 Tim 5:22 FB)

Rubriken till 1 Tim 5 i Folkbibeln är "Förmaningar till olika grupper i församlingen." Mitt i alla förmaningar hur Timoteos ska hantera praktiska problem och synd i församlingen kommer uppmaningen till Timoteos själv: "Håll dig själv ren".

Vad viktigt det är att, mitt under arbetet med människor eller praktiska saker, stanna upp och se på sin egen vandring med Herren - och att hålla sig ren.

torsdag

Hur tränar man sig i gudsfruktan? - 1 Tim 4

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 5
"Öva dig i gudsfruktan" (1 Tim 4:7)

I några översättningar står det att vi ska träna oss eller disciplinera oss i gudsfruktan. En kristen liknas vid flera tillfällen i NT med en idrottsman. Idrottsmannen underkastar sig ett träningsprogram för att kunna uppnå sina mål.

Hur kan man träna sig i gudsfruktan?
Gör så här: Läs ett kapitel från Bibeln varje dag och be Gud visa dig vad du behöver ta emot från honom just den dagen. Skriv ned den tanken i en anteckningsbok och kom tillbaka till det Gud visat dig flera gånger under dagen.
-Det kan vara ett löfte du ska ta till dig-Det kan vara en förmaning du bör rätta dig efter
-Det kan vara en bön du behöver be
-Det kan vara ord till vägledning i ditt liv
-Det kan vara ord till tröst och uppmuntran i den situation du befinner dig i
-Det kan vara något annat...Om du invensterar den tiden till att lyssna på Herren, kommer Herren att stå för förvandligen i ditt liv.

Sanningens pelare - 1 Tim 3

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 3
"...Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval." (1 Tim 3:15 FB)

Församlingen liknas här vid en pelare och en grundval som bär upp sanningen.
Pilatus frågade: "Vad är sanning?" (Joh 18:38 FB)
Bibeln svarar:
"Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160 FB). Jesus då han ber till Fadern: "Ditt ord är sanning" (Joh 17:17 FB). Jesus säger också om sig själv: "Jag är ... sanningen" (Joh 14:6 FB)

-Är jag med och bär upp sanningen=Guds ord i min omgivning?
-Är jag med och bär fram sanningen Jesus i min omgivning?

onsdag

Allas frälsning - 1 Tim 2

Bibelläsning: Första Timoteosbrevet 2
"...Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen." (1 Tim 2:4 FB)

Gud vill att alla människor ska bli frälsta.
Gör jag Guds vilja?
När vittnade jag senast för en människa som inte är kristen?
Är det viktigt för mig att andra människor ska bli frälsta?
- Det är viktigt för Gud - och för dem som ännu inte är frälsta.

tisdag

Falska läror och den sunda läran - 1 Tim 1

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 1
"...förmana somliga där att inte förkunna falska läror. (1 Tim 1:3) "...för alla som står emot den sunda läran." (1 Tim 1:19)

Här uppmanar Paulus Timoteus att förmana församlingarna att hålla fast vid den sunda läran. Han talar både om människor som lever på ett felaktigt sätt (v.9-19), och mot människor som tappat fokus och ägnar sig åt strundprat och ändlösa släktregister (v.4).

Uppmaningen är lika aktuell idag. Det är viktigt att hålla fast fokus, som Paulus uttrycker så här: "Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste" (v.15)

Introduktion till Timoteusbreven från Bibelsajten

måndag

Johannesevangeliet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen av Johannesevangeliet.

Joh 1 - Nåd och sanning
Joh 2 - "Gör vad han än säger till er"
Joh 3 - Född av Ande - Evigt liv
Joh 4 - Vitnade fält
Joh 5 - Ära av människor eller av Gud?
Joh 6 - Tolv korgar fulla
Joh 7 - Hat från världen
Joh 8 - Sanningen frigör
Joh 9 - "Ett vet jag, att jag som var blind nu ser"
Joh 10 - Liv i överflöd
Joh 11 - Guds härlighet
Joh 12 - Vetekornets lag
Joh 13 - Ett nytt bud
Joh 14 - Kärleken och Guds ord
Joh 15 - Att bära frukt
Joh 16 - Synd, rättfärdighet och dom
Joh 17 - Evigt liv redan nu
Joh 18 - Den skyldige går fri
Joh 19 - Det är fullbordat!
Joh 20 - Du är utsänd
Joh 21 - "Vad rör det dig?"

"Vad rör det dig?" - Joh 21

Bibelläsning: Johannesevangeliet 21
Jesus svarade: "Om jag vill att han skall vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!" (Joh 21:22 FB)

Petrus hade just frågat hur det skulle gå med en annan lärjunge. Vi har så lätt att ha synpunkter på andra människors liv. Men här uppmanar Jesus Petrus att ta ansvar för sin egen efterföljelse.
Jesu sista ord till Petrus i Johannesevangeliet är "Följ mig!". Det var också en gång, tre år tidigare, Jesu första ord till Petrus, då han blev kallad vid båten till efterföljelse.

Efterföljelse är inte ett beslut för länge sedan. Efterföljelse håller på hela tiden. Att följa Jesus är ett beslut att ta för varje dag.

söndag

Du är utsänd - Joh 20

Bibelläsning: Johannesevangeliet 20
Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er." (Joh 20:21 FB)

I detta kapitel kommer den uppståndne Jesus till lärjungarna tre gånger med orden "Frid vare med er".

Och så säger Jesus till lärjungarna, och till oss: "Som Fadern har sänt mig sänder jag er."

Hur sände Fadern Jesus?
-För att tala Guds ord med auktoritet
-För att med Guds kraft att hela och befria
-Att vara världens salt och ljus.

sänder Jesus mig - och dig.

lördag

Det är fullbordat! - Joh 19

Bibelläsning: Johannesevangeliet 19
"När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och gav upp andan." (Joh 19:30 FB)

Mitt i lidandet och dödskampen utropar Jesus segerropet: Det är fullbordat! Ropet fortsätter att ljuda genom generationerna och det gäller även i dag.

Det är fullbordat innebär att jag i dag får ta emot förlåtelse för mina synder.
Det är fullbordat innebär att jag får vara frälst av bara nåd.

fredag

Den skyldige går fri - Joh 18

Bibelläsning: Johannesevangeliet 18
"Jag finner honom inte skyldig till något brott. 39 Nu är det sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag skall frige judarnas konung åt er?" 40 Då skrek de: "Inte honom, utan Barabbas!" Men Barabbas var en förbrytare. (Joh 18:38-40 FB)

Evangeliet bygger inte på rättvisa. Det bygger på nåd. Den som är skyldig går fri. Någon annan tar straffet. Rövaren på korset var välkommen in i himmelriket fastän han var skyldig.

Ingen kommer in i himmelriket av rättvisa. In i himmelriket kommer bara syndare - frälsta av nåd.

Jag behöver inte se på mig själv och fråga: är jag bra nog? Jag får lyfta blicken och se på Jesus och säga: Han är bra nog - även för mig.

torsdag

Evigt liv redan nu - Joh 17

Bibelläsning: Johannesevangeliet 17

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." (Joh 17:3 FB)

Då man tänker på evigt liv tänker man ofta på längden. Att det håller på länge. I evighet..

Dagens bibelord ger en annan definition av evigt liv. Det handlar mer om kvalitet än kvantitet. Det eviga livet handlar om att känna Jesus. För att känna någon måste man tillbringa tid tillsammans med denne.

Alltför ofta kommer vi inte längre än att känna till om Jesus. Men att verkligen känna honom. Det är livskvalitet. Det är evigt liv.

onsdag

Synd, rättfärdighet och dom - Joh 16

Bibelläsning: Johannesevangeliet 16
"Och när han (Hjälparen) kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig" (Joh 16:8-9 FB)

Synd är inget populärt begrepp i dag. Många menar att det inte finns något som är synd. Men den Helige Ande vill överbevisa oss om synd. Det är först när jag ser synden i mitt liv som jag kan ta emot förlåtelse och den befrielse som Jesus vann på korset.

Det grekiska för "synd" kan också översättas med "att missa målet". Att inte tro på Jesus, att inte leva i gemenskap med honom är att missa målet med livet.

tisdag

Att bära frukt - Joh 15

Bibelläsning: Johannesevangeliet 15
"Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra." (Joh 15:5 FB). "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består" (Joh 15:16 FB)

Förutsättningen för att bära frukt är att förbli i honom, för utan honom kan vi ingenting göra. Fruktbärandet är inte något vi gör, utan något han gör då vi förblir i honom.

Han har betämt om oss att vi ska bära frukt som består. Amen = låt det ske!

måndag

Kärleken och Guds ord - Joh 14

Bibelläsning:Johannesevangeliet 14
"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig." (Joh 14:21 FB) "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord." (Joh 14:24 FB)


Kärleken till Jesus är inte bara en känsla. Den tar sig också praktiska uttryck. Jesus definierar vem som älskar honom: Den som håller hans ord.

Man kan inte älska Jesus om man samtidigt förnekar Guds ord.

söndag

Ett nytt bud - Joh 13

Bibelläsning: Johannesevangeliet 13
"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh 13:34-35 FB)

Det nya budet är att lärjungarna ska älska varandra. På samma sätt som Jesus älskade dem. Det är ett tecken på sant lärjungaskap.

-Hjälp mig att älska mina medsyskon. Inte bara dem som jag har lätt att älska, utan även de andra.

lördag

Vetekornets lag - Joh 12

Bibelläsning: Johannesevangeliet 12
"Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt." (Joh 12:24 FB)

Jesus är vetekornet som faller i jorden för att dö. Poängen med att så vetekorn är att det ska komma upp många nya vetekorn av det ena vetekornet.

I dag uppstår Jesu liv i varje människa som tar emot Jesus i sitt liv. I dag finns det hundratals miljoner människor som bär på det liv som Jesus gav då han lät sig falla i jorden för att dö för oss.

-Tack att jag får vara bärare av gudomligt liv genom Jesu död på korset.

torsdag

Guds härlighet - Joh 11

Bibelläsning: Johannesevangeliet 11
"Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40 FB)

Vi behöver få uppleva mer av Guds härlighet. Ibland kan vi uppleva att våra samlingar och gudstjänster bara blir ord och sånger om Gud. Men jag tror att många idag har en längtan att få uppleva Guds härlighet på ett påtagligt sätt.

Jesus säger att det är vår tro på honom och hans möjlighter som öppnar för att hans härlighet ska bli synlig.

onsdag

Liv i överflöd - Joh 10

Bibelläsning: Johannesevangeliet 10
"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. " (Joh 10:10 FB)

Jesus kom för att ge oss liv, ja, liv i överflöd. Men hela tiden utsätts vi för tjuvens, djävulens, försök att stjäla och förgöra det goda som Gud ständigt vill att jag ska leva i. Några dagar lyckas tjuven han bätte än andra...

-Hjälp mig att avslöja tjuvens gärningar i mitt liv och att i stället leva i det liv Jesus ger till mig.

tisdag

"Ett vet jag, att jag som var blind nu ser" - Joh 9

Bibelläsning: Johannesevangeliet 9
"Han svarade: "Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser." (Joh 9:2)

Jesus hade botat en blindfödd man. Fariseerna försökte få fast Jesus genom att ställa många svåra frågor till den unge mannen som just fått sin syn tillbaka. Den unge mannen kunde inte svara på alla frågor han fick. Men en sak visste han helt säkert: För en liten stund sedan hade han varit blind - men nu kunde han se!

Det starkaste vittnesbördet är kanske inte att kunna svara på alla frågor jag får om Jesus. Det starkaste vittnesbördet kan vara att ärligt berätta vad Jesus har gjort i mitt liv.
Från mörker - till ljus
Från död - till liv
Från hopplöshet - till hopp
Från meningslöshet - till mål och mening
Från att vara blind - till att kunna se

måndag

Sanningen frigör - Joh 8

Bibelläsning: Johannesevangeliet 8
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh 8:31 FB)

I detta kapitel sätts sanningen mot lögnen. Djävulens presenteras som en lögnare, han "har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader." (Joh 8:44 FB)

Sanningen gör oss fria och lögnen binder oss.

Vi blir fria då vi förstår sanningen - vi förstår sanningen då vi förblir i hans ord (Joh 8:31)

söndag

Hat från världen - Joh 7

Bibelläsning: Johannesevangeliet 7
Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sade till dem: "Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. (Joh 7:5-7 FB)

Trots att Jesus bara gjorde det som var gott, helade de sjuka och befriade de som var besatta, säger Jesus att världen hatar honom. Orsaken till världens hat var att Jesu liv och undervisning avslöjade synden bland människorna. Han "avslöjade att deras gärningar är onda".

Att stå för en kristen livsstil och etik i våra dagar kan av många upplevas som en anklagelse och dra till sig världens hat. Då får vi också, i någon mån, "dela hans lidanden" (Fil 3:10)

lördag

Tolv korgar fulla - Joh 6

Bibelläsning: Johannesevangeliet 6
"Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sade han till sina lärjungar: "Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört." De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden när de ätit. " (Joh 6:11-13 FB)

Då alla var mätta och inte orkade tänka mer på mat så stod de tolv korgarna kvar. Fulla med mat. Det påminner oss om att Gud är överflödets Gud.

Kung David säger i Psalm 23 att Herren låter hans bägare flöda över.

Jesus säger: "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10). Han vill inte bara ge oss liv så vi kan överleva - han vill ge oss liv i överflöd!

torsdag

Ära av människor eller av Gud? - Joh 5

Bibelläsning: Johannesevangeliet 5
"Jag tar inte emot ära av människor" (Joh 5:40 FB)
"Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?" (Joh 5:44 FB)

Vi vill väl alla att människor talar väl om oss. Vi har behov av att någon ser oss och hör oss. Men det finns en risk att vi utvecklar en generation av bekräftelseberoende människor. Där hela mitt liv hänger på vad jag tror att andra har för uppfattning av mig.

Vilken befrielse att inte vara beroende av andra människors uppfattningar om mig.! Att inte söka ära av människor - utan av Gud!

onsdag

Vitnade fält - Joh 4

Bibelläsning: Johannesevangeliet 4
"Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35 FB)

Tänk vad lätt det är att vi i församlingen blir inåtvända och blir fullt sysselsatta med våra egna aktiviteter. Jesus uppmanar oss att lyfta blicken och se oss omkring. Runt omkring oss finns det människor som längtar och är mogna att höra de goda nyheterna om Jesus.

-Hjälp mig i dag att se den längtan som finns bland människor jag möter