måndag

Se på Jesus - Hebr 3

Bibelläsning: Hebreerbrevet 3
"Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till." (Hebr 3:1 FB)

Dagens kapitel varnar oss för att bli förhärdade (v.8 + v.13 + v.15)
Det talas också om syndens makt att bedra (v.13)

För att motverka detta ska vi dagligen uppmuntra varandra (v.13) och se på Jesus (1).

-Herre visa mig idag vem jag ska uppmuntra. Och på vilket sätt.
-Herre jag vill idag avskilja tid i bön tillsammans med dig. Och bara se på dig.

(P.S. Om någon helt oväntat kommer till dig och säger något uppmuntrande till dig, så är det inte otroligt att han/hon läst samma kommentar som du)

söndag

Guds vittnesbörd - Hebr 2

Bibelläsning: Hebreerbrevet 2
"...hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. 4 Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige Andes gåvor efter sin vilja." (Hebr 2:2-4 FB)

Kapitlet börjar med en uppmaning att vi måste ta fasta på det vi hört så att vi inte driver bort med strömmen (v.1). Det vi har tagit emot är tillförlitligt:
1/ det förkunnades av Jesus
2/ de som hade hört honom bekräftade ordet
3/ även Gud ger sitt vittnesbörd till förkunnelsen

Vad innebär då Guds vittnesbörd?
Tecken och under, kraftgärningar och den helige Andes gåvor.

Guds vittnesbörd lyfter budskapet till en helt annan nivå. Det bekräftar vårt vittnesbörd. "Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det" (Mark 16:20 FB)

-Låt det ske igen!

lördag

Gud talar - Hebr 1

Bibelläsning: Hebreerbrevet 1
"Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden." (Hebr 1:1-3)

Gud har talat många gånger på många sätt. Genom skapelsen, profeterna, historien och i mitt eget liv.

Men Gud har framför allt talet till oss genom Jesus. Om vi inte förstår alla texter i Bibeln och vad Gud vill säga till oss.

Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om kärlek, se på Jesus så bli det tydligt.
Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om omsorg, se på Jesus så bli det tydligt.
Är det svårt att förstå vad Bibeln säger om att förlåta sina fiender, se på Jesus så bli det tydligt.

Gud har talat - genom Jesus

fredag

Andra Tessalonikerbrevet

"Mannakorn" från den dagliga bibelläsningen från Första Tessalonikerbrevet.

2 Tess 1 - Växande tro
2 Tess 2 - Stå fasta
2 Tess 3 - Tröttna inte på att göra det som är gott

Tröttna inte på att göra det som är gott - 2 Tess 3

Bibelläsning: 2 Tessalonikerbrevet 3
"tröttna inte på att göra det som är gott!" (2 Tess 3:13 FB)

Kapitlet handlar om bemötandet av församlingsmedlemmar som missköter sig. Budskapet är: Tröttna inte på att göra det som är gott.

Även om andra handlar fel mot dig - tröttna inte på att göra det som är gott
Även om alla andra handlar orättfärdigt - tröttna inte på att göra det som är gott
Även om du blir missförstådd och förtalad - tröttna inte på att göra det som är gott
Även om du skulle vara den enda som bryr sig - tröttna inte på att göra det som är gott

torsdag

Stå fasta - 2 Tess 2

Bibelläsning: Andra Tessalonikerbrevet 2
"Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev." (2 Tess 2:15 FB)

Vi lever i en postmodern värld. Jesus som Sanningen ifrågasätts. Allt vad man tidigare trott ifrågasätts. Mängder av mer eller mindre möjliga religionsalternativ erbjuds och i det stora utbudet ska var och en hitta sin egen väg, sin egen blandning.

Det är kanske inte så lätt att stå fast då allt jag tror på ifrågasätts och förlöjligas. Uppmaningen i dagens bibelord är kanske mer relevant än någonsin: "Stå alltså fasta..."

onsdag

Växande tro - 2 Tess 1

Bibelläsning: Andra Tessalonikerbrevet 1
"Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er." (2 Tess 1:3 FB)

En tro som växer och växer! En kärlek som blir allt större! Varför ser det ut att vara tvärtom så ofta. Den nyfrälste har en stor tro och kärlek. Då man möter samma människa många år senare kan tron vara ytlig och kärleken har svalnat.

-Hjälp mig, Herre, att ha en tro som växer och en kärlek som blir allt större.

Första Tessalonikerbrevet

"Mannakorn" från den dagliga bibelläsningen från Första Tessalonikerbrevet.

1 Tess 1 - ...som lever i Gud..
1 Tess 2 - Guds ord verkar
1 Tess 3 - Att förmedla nytt mod
1 Tess 4 - Leva för att behaga Gud
1 Tess 5 - Utan fläck

tisdag

Utan fläck - 1 Tess 5

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 5
"Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst." (1 Tess 5:23 FB)

Fullständigt helgad och utan fläck vid Jesu ankomst. Vem kan klara det? Bara Gud. Och det är också Han som gör det "Må fridens Guds helga er.."

Vi kan aldrig i egen kraft bli helgade. Men då vi lever i gemenskapen med Gud genom bön, tacksägelse (v.17-18) och en vilja att förändras, låter Han det pågående helgelseundret ske i oss.

måndag

Leva för att behaga Gud - 1 Tess 4

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 4
"För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta." (1 Tess 4:1 FB)

Först hade de lärt sig hur man ska leva ett liv som behagar Gud. Då de hade lärt sig det började de leva efter det. Då de hade börjat leva efter det, uppmanas de att ännu mer överflöda i detta.

De flesta har en känsla för vad som behagar Gud och vad som inte behagar Gud.

-Hjälp mig idag att överflöda i att vilja behaga dig, Herre.


söndag

Att förmedla nytt mod - 1 Tess 3

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 3
"Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden" (1 Tess 3:7)

Ibland kan vi uppleva situationer där modet har tagit slut och vi behöver få nytt mod. Ofta får vi då nytt mod genom någon annan människas ord eller handling.

-Idag kanske du kan vara med att förmedla hopp eller mod till den som är hopp-lös eller mod-lös. Fråga Gud om det är någon speciell som du ska kontakta idag.

lördag

Guds ord verkar - 1 Tess 2

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet 2
"Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror." (1 Tess.2 FB)

Tessalonikerna hade tagit emot Guds ord så att det fortsatte att verka i dem. Så att det var veksamt i dem.

-Öppna mitt hjärta för Ditt ord, så att Ditt ord får vara verksamt i mitt liv.

fredag

...som lever i Gud.. - 1 Tess 1

Bibelläsning: Första Tessalonikerbrevet
"Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er." (1 Tess 1:1 FB)

I inledningshälsningen till Paulus brev till någon församling, skriver Paulus ofta något som kännetecknar församlingen. Till Tessalonikerna adresseras brevet till församlingen som lever i Gud.

Paulus skriver vidare att de tog emot evangeliet med glädje mitt under svåra lidanden (v.6) och att evangeliet kom till dem inte bara i ord utan även i kraft (v.5).

Vi kan ha tagit emot evangeliet på olika sätt, under olika förhållanden, men den viktigaste frågan är hur vi lever nu.

-Kan det sägas om mig att jag lever mitt liv i Gud? Eller vad är det som tar Guds plats i mitt liv? Vad lever jag i?

tisdag

"Mannakorn" från Romarbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Romarbrevet. (16 kommentarer).

Rom 1 - Trons lydnad
Rom 2 - Lyda sanningen
Rom 3 - Trons regel
Rom 4 - Där allt hopp var ute
Rom 5 - Guds kärlek utgjuten
Rom 6 - Hur ser du på dig själv?
Rom 7 - "Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör"
Rom 8 - Det är omöjligt!
Rom 9 - Egenrättfärdighet
Rom 10 - Frälst!
Rom 11 - Vinna genom avund
Rom 12 - Besegra det onda med det goda
Rom 13 - Mörkrets gärningar
Rom 14 - Rättfärdighet, frid och glädje
Rom 15 - Att förvalta Guds evangelium
Rom 16 - Fridens Gud

Fridens Gud - Rom 16

Bibelläsning: Romarbrevet 16
"Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter." (Rom 16:20 FB)

Gud har många namn. Det behövs många namn för att beskriva vem Han är. Här är det fridens Gud. Den Gud som säger: "Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." (Joh 14:27 FB).

Men ibland kan vi uppleva att vi är ansatta av den onde. Då kan löftet i dagens bibelord ge oss kraft och mod att hålla ut.

måndag

Att förvalta Guds evangelium - Rom 15

Bibelläsning: Romarbrevet 15
"Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, 16 att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige Ande." (Rom 15:15-16 FB)

"Att förvalta Guds evangelium". Det var på det sättet som Paulus såg sin tjänst. Han inte bara talade evangeliet. Han var det evangelium som människorna mötte.

-Hur ska jag förvalta Guds evangelium idag?

söndag

Rättfärdighet, frid och glädje - Rom 14

Bibelläsning: Romarbrevet 15
"Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande." (Rom 14:17 FB)
Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande. Det är det livsrum Gud vill att jag ska leva i.

Guds rike är inte något som vi själva kan skapa. Det är något vi tar emot - och lever ut.

-Herre hjälp mig att idag leva i din rättfärdighet, frid och glädje.

lördag

Mörkrets gärningar - Rom 13

Bibelläsning: Romarbrevet 13
"Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning" (Rom 13:12 FB)

I mörkret kan vi dölja vem vi är. Men då det börjar dagas uppenbaras allt.

-Tål mitt liv solljuset? Mina handlingar, mina ord, mina tankar?

fredag

Besegra det onda med det goda - Rom 12

Bibelläsning: Romarbrevet 12
"Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." (Rom 12:20-21 FB)

Den bibliska principen är inte att "ge igen med samma mynt". Hämndlystnad existerar inte.
-"Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor" (vers 17)

torsdag

Vinna genom avund - Rom 11

Bibelläsning: Romarbrevet 11
"... i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem." (Rom 11:14 FB)

En av Paulus evengelisationsstrategier var avundsjuka. Han räknade med att då människor såg vilket härligt liv han levde i Kristus, skulle de också vilja bli frälsta.

- Vad åstadkommer min egen kristendomstolkning? Avundsjuka eller avsmak?

tisdag

Frälst! - Rom 10

Bibelläsning: Romarbrevet 10
"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." (Rom 10:9 FB)

Det är egentligen bara en sak man måste tro för att bli frälst: Att Jesus lever idag. Att Han har upsstått från de döda.

Tron på en levande Jesus får konsekvenser inte bara för min frälsning, utan också för min dagliga vandring.

Han går bredvid mig. Han leder mig, förmanar mig och uppmuntrar mig!

måndag

Egenrättfärdighet - Rom 9

Bibelläsning: Romarbrevet 9
"Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam" (Rom 9:30-33 FB)

Vi blir rättfärdighgjorda genom tron på vad Jesus gjorde för oss. Vi kan inte bygga våra liv på vår egen rättfärdighet. Jesus är vår rättfärdighet.

-Men den som tror på Honom ska inte stå där med skam.

söndag

Det är omöjligt! - rom 8

Bibelläsning: Romarbrevet 8
"Det som var omöjligt...det gjorde Gud" (Rom 8:3 FB)

Det kan finnas saker här i livet som bara känns omöjliga. Det finns en trygghet och en vila att kunna lämna de sakerna till Gud. Det är bara han som kan hantera det omöjliga.

I samma kapitel kan vi läsa: "Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?" (vers 31)

lördag

"Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör" - Rom 7

Bibelläsning: Romarbrevet 7
"Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag" (Rom 7:15 FB)

Paulus, historiens mest framgångsrike evangelist, levde i medvetenheten att han inte kunde klara av att leva rätt i sin egen kraft. Han hade kontakt med sin maktlöshet och var ständigt beroende av Gud i sitt liv.

-Hjälp mig, Herre, att leva i beroende av dig i livets alla situationer.

fredag

Hur ser du på dig själv? - Rom 6

Bibelläsning: Romarbrevet 6
"Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus." (Rom 6:11 FB)

Vår bild av oss själva styr i hög grad vårt beteende och agerande i mötet med andra människor. Hur ser du på dig själv?

I dagens bibelvers uppmanas vi att se på oss själva på ett bestämt sätt. Då vi gör det kommer också vårt beteende att påverkas.

torsdag

Guds kärlek utgjuten - Rom 5

Bibelläsning: Romarbrevet 5
"Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss." (Rom 5:5 FB)

Utgjuten - Ordet känn som om Gud har vänt upp och ned på hinken och tömt hela innehållet på mig. Innehållet är Guds kärlek.

-Bli stilla några ögonblick och försök förstå vad Gud har utgjutit över dig. Öppna ditt hjärta och låt Guds kärlek flyta in i ditt liv.

onsdag

Där allt hopp var ute - Rom 4

Bibelläsning: Romarbrevet 4
"Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft ? han var då omkring hundra år - och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla." (Rom 4:18-20 FB)

Här talas det om en ny slags rättfärdighet. En rättfärdighet som inte bygger på gärningar utan på tro.

"När allt hopp var ute...var han övertygad om att det Gud lovat, det var han också mäktig att hålla."

tisdag

Trons regel - Rom 3

Bibelläsning: Romarbrevet 3

"Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel." (Rom 3:27 FB)

Här talas det om trons regel. Frälsningen bygger inte på våra egna gärningar. Jesus har blivt en nådastol (vers 25) och genom vår tro på Jesu verk får vi bli frälsta.

-Herre, hjälp mig idag att leva efter trons regel. Att lita på din kraft och din ledning och inte på min egen.

måndag

Lyda sanningen - Rom 2

Bibelläsning: Romarbrevet 2
"...dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten." (Rom 2:8 FB)

Här talar Paulus om den dubbla utgången. Han varnar för att bara söka sitt eget och att inte lyda sanningen.

Alla människor har en inre kompass som talar om vad som är rätt och fel. Paulus skriver om hedningarna: "De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan" (Rom 2: 15 FB).
Alla människor har i någon mån förmågan att välja sanningen genom den inre kompassen.

Men den som är född på nytt har ett finkänsligare instrument. Den Helige Ande som bor i oss. Han uppenbarar dagligen sanningen för oss. han leder oss, visar vägen och leder oss att göra det som är rätt i våra liv just här och nu.

-Idag får vi lyda sanningen.