måndag

Ge dem något att äta - Matt 14

Bibelläsning: Matteusevangeliet 14
Jesus svarade: "De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva." (Matt 14:16 Bibel 2000)

Det hade varit ett långt möte. Lärjungarna påpekar för Jesus att människorna var hungriga och att Jesus borde göra något åt det.

Då säger Jesus att det kan lärjungarna göra själva. Lärjungarna svarar att dom har inget att ge och Jesus svarar att de ska ge det de har till honom. Lärjungarna ger det till Jesus och han ber bordsbönen och sedan räcker han tillbaka två fiskar och fem bröd till lärjungarna.

I lärjungarnas händer sker undret! Maten tar helt enkelt inte slut. Det blev till och med tolv korgar mat över.

Vi kan kanske många gånger uppleva att vi inte har något att bidra med. Vår kunskap, vår förmåga och våra resurser är alltför små. Då får vi överlåta oss själva och det vi har till Jesus. Och då Han får välsigna det vi ger till honom kan det bli överflödande rikt.

söndag

Men en del föll i god jord - Matt 13

Bibelläsning: Matteusevangeliet 13
"Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt." (Matt 13:8 FB)

Liknelsen handlar om att så ut Guds ord. Människorna liknas vid åkrar med olika beredskap att ta emot budskapet.

Så är det också med vårt vittnesbörd om Jesus. Människor har olika beredskap att ta emot budskapet om Jesus. Några är inte speciellt mottagliga.

Några kristna har kanske slutat berätta eftersom de upplevt att människor inte velat höra. Men kom ihåg: "en del föll i god jord." Det kan gå flera år och så kommer någon och säger: "Kommer du ihåg vad du sa till mig för tio år sedan. De orden förvandlade mitt liv". Ibland kanske vi aldrig ens får veta vilken effekt våra ord har haft.

-Låt aldrig ditt vittnesbörd tystna
-Be Gud om de rätta tillfällena

lördag

Guds rike är här - Matt 12

Bibelläsning: Matteusevangeliet 12
"Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er" (Matt 12:28 FB)

Folket på Jesu tid väntade på att Guds rike skulle komma. Också människor idag väntar på Guds rike, himmelriket. Och med all rätt. I det kommande himmelriket sker Guds vilja helt och fullt. Inga tårar, inga sjukdomar, inget lidande.

Men Gud vill att vi ska smaka den kommande tidsålderns krafer redan här och nu (Hebr 6:4). Varje gång en människa får uppleva helande eller befrielse är det bara en försmak av vad en gång ska komma.

Vår uppgift som kristna är att låta gudsriket få bryta igenom här i vår värld. Så att Guds rike får komma och Guds vilja får ske här på jorden såsom i himmelen (Matt 6:10).

Varje gång det sker får vi säga som Jesus: "...då har Guds rike kommit till er".

-Herre hjälp mig idag att låta ditt rike bryta igenom i mitt liv.

fredag

Gå och berätta - Matt 11

Bibelläsning: Matteusevangeliet 11
"Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap." (Matt 11:4-5 FB)

Johannes döparen, som satt i fängelse, sände sina lärjungar för att fråga om Jesus var den som skulle komma. Jesus svarade lärjungarna: "Gå och berätta"

Också idag är det många människor som inte vet vem Jesus är. Vi som har lärt känna Jesus har alla ett ansvar att "gå och berätta" vem Jesus är och vad han gör.

-Herre, ge mig idag tillfälle att berätta för någon om vad du gör.

torsdag

Ord och gärningar - Matt 10

Bibelläsning: Matteusevangeliet 10
"Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." (Matt 10:5-8 FB)

Då Jesus sände ut sina tolv lärjungar befallde Han dem att presentera himmelriket både i ord och gärningar. Både predika och hela.

I Nya Testamentet presenteras nästan alltid Guds rike i ord som ackompagneras av Gudsrikets gärningar. Förkunnelsen av Guds rike går hand i hand med övernaturliga gärningar. Både i Evangelierna och i Apostlagärningarna. Både i Jesu liv och i den första församlingens.

Alltför ofta har församlingen förkunnat Guds rike enbart i ord.
-Herre hjälp mig att förvänta att se dina övernaturliga gärningar i mitt liv.

onsdag

Trons kraft - Matt 9

Bibelläsning: Matteusevangeliet 9
"Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." (Matt 9:22 FB)
Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er." (Matt 9:29 FB)

Också i detta kapitel (jämför kommentar till kapitel 8) talar Jesus om trons betydelse. Vår tro frigör kraften i Guds löften.

Jesus dog på korset för att alla mäniskor skulle bli frälsta. Men alla människor blir inte frälsta. Bara de som tror på hans löfte och tar emot honom i sina liv.

Vår tro kan i många tillfällen utgöra skillnaden på om Guds kraft blir utlöst i en situatioen eller inte: "Som ni tror skall det ske med er".

tisdag

"Som du tror skall det ske dig" - Matt 8

Bibelläsning: Matteusevangeliet 8
"Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk." (Matt 8:13 FB)

I det åttonde kapitlet i Matteusevangeliet omnämns flera tillfällen där Jesus botar människor från olika sjukdomar. Bland annat talas det om en officer med en stark tro på att Jesus kunde bota hans tjänare. Officerens starka tro förvånade till och med Jesus (v.10).

Det är då Jesus säger till officeren: "Gå, som du tror skall det ske dig!"

Många gånger i evangelierna påpekas det vilken stor roll vår egen tro spelar.

-Vår tro kan vara med att förlösa Guds under i våra liv.
-Vår otro kan vara ett hinder för att Guds under ska bryta igenom.

måndag

De två vägarna - Matt 7

Bibelläsning: Matteusevangeliet 7
"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." (Matt 7:13-14 FB)

Rubriken över dessa versar lyder de två vägarna. Det finns bara två vägar. En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg leder till livet.

Jag har mött många kristna som tänker undefär så här:
"Den breda vägen vill vi absolut inte gå. Den smala besvärliga vägen är till för pastorer, missionärer och speciellt andliga kristna. Mitt emellan finns det en väg för allmänt hyggligt kristenfolk med det bästa från båda sidor." Det finns kanske ingen som säger så, men säkert många som tänker så.

Gud tycker inte om kompromisser. Det finns ingen väg som leder halvvägs till livet, eller halvvägs till fördärvet. Vi måste välja.

Jag tror att Jesus längtar efter människor som helhjärtat bestämt sig att följa honom. Oavsett hur smal vägen än stundom kan kännas.

söndag

Rätt prioritering - Matt 6

Bibelläsning: Matteusevangeliet 6
"Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen." (Matt 6:31-34)
Det handlar om prioriteringar.

Bli inte för upptagen med dina egna behov. Hur ska jag få det bättre? Hur ska jag få mat och kläder nog? Hur ska jag kunna förverkliga mig själv? Hur ska jag kunna relatera bättre till mina närmaste?

Jesus vill att jag ska börja i den andra änden. Om jag söker först Guds rike, så kommer allt annat att komma på plats i mitt liv.

-Vilka saker kan jag sluta bekymra mig för idag och i stället överlåta till Herren?
-Vad innebär det för mig om jag idag skall söka Guds tike först?

lördag

Salt och ljus - Matt 5

Bibelläsning: Matteusevangeliet 5
"Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er." (Matt 5:11-12 FB)

Att bli hånad och misstänkliggjord är en del av efterföljelsen. Den som är kristen leds och inspireras av något som den icke-kristne inte kan uppfatta. Någon har sagt: "De som dansade uppfattades som tokiga av dem som inte hörde musiken."

De närmast följande verserna i Matteus talar om att kristna är jordens salt (v.13) och världens ljus (v.14). Det känns inte behagligt med salt i ett öppet sår. Ljuset är inte välkommet där man har något att dölja.

Då vi blir hånade och förtalade för Kristi skull får vi glädja oss och jubla, därför att vi får följa Jesus även in i detta.

fredag

Följ mig - Matt 4

Bibelläsning: Matteusevangeliet 4
"Han sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom." (Matt 4:19-20 FB)

De första orden som Jesus sa till Petrus var "Följ mig". Tre år senare då Jesus skulle lämna lärjungarna var Jesu sista ord till Petrus: "Följ du mig" (Joh 21:22).

"Följ mig" var det första, det sista och allt däremellan.

Att följa Jesus är inte bara ett beslut man tar en gång i livet. Det är ett ständigt pågående beslut. Att varje dag välja att följa Jesus. Att i varje situation välja att följa Jesus.

Jesus går före och han vill leda mig i de stora besluten i livet såväl som i de små. Vad innebär det för mig att följa Jesus idag?

-Herre hjälp mig att ta emot din ledning och följa dig idag.

torsdag

"Den helige Ande och eld" - Matt 3

Bibelläsning: Matteusevangeliet 3
"Han skall döpa er i den helige Ande och i eld" (Matt 3:11 FB)

Vi har så lätt att fokusera på vad vi ska göra, vad vi ska åstadkomma. Även i detta kapitel kan vi hitta uppmaningar på vad vi ska göra. Vi ska bana väg för Herren och göra stigarna raka för Honom (v.3). Ja, det finns verkligen många hinder som måste tas bort för att människor idag ska finna fram till Jesus.

Men kapitlet handlar inte bara om vad vi ska göra utan framför allt om vad Jesus ska göra. Här presenteras Jesus för första gången för offentligheten och hans uppdrag deklareras: "Han skall döpa er i den helige Ande och i eld". Desillusionerade och kraftlösa lärjungar fick uppleva detta på pingstdagen. Jesu uppdrag gäller än. Han vill döpa oss i den helige Ande och i eld också idag.

-Herre, tack för ditt löfte. Jag tror på ditt ord och öppnar mig nu för den helige Andes kraft i mitt liv idag. Tack att du döper mig i den helige Ande och i eld.

onsdag

Tid för tillbedjan - Matt 2

Bibelläsning: Matteusevangeliet 2
"Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." (Matt 2:2 FB)

De visa männen från östern var säkert viktiga, upptagna män. Men då de förstod att Jesus hade fötts, la de allt annat åt sidan för att resa den långa resan för att tillbe Jesus.

Jesus lever i dag. Han är fortfarande kung och förtjänar vår tillbedjan. Varför har vi så svårt att lägga allt åt sidan för att bara vara med Jesus och tillbe Honom?

De visa männen hade sett ett tecken på att det fanns en kung som var värd deras tillbedjan. Bibeln säger att då vi är tillsammans med Jesus, förvandlas vi till Hans avbild (2 Kor 3:18).

Tänk om människor vi möter skulle se ett "tecken" i oss som visar att det finns en Kung värd att tillbedja. Tänk om de skulle fråga, på samma sätt som de visa männen: "Var finns Han? Vi vill tillbe Honom."


tisdag

Namnet Jesus - Matt 1

Bibelläsning: Mattesevangeliet 1
"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss." (Matt 1:21-23 FB)

Namn i Bibeln är viktiga. De säger något om vem personen är. Redan i inledningskapitlet av Matteusevangeliet presenteras Jesus med tre namn för att beskriva hans uppdrag på jorden.

-Kristus (grekiska) och Messias (hebreiska) betyder "den smorde"
-Immanuel. Gud är med dig. Inte mot dig. Han vill ditt bästa och han vill att du ska leva i hans välsignelse.
-Namnet Jesus, som betyder "Herrens frälsning", "ty han ska frälsa folket från deras synder."

Låt oss inte tappa fokus. Jesus är inte bara en god man med en god etisk undervisning. Han kom för att frälsa människorna från deras synder.

Både ordet frälsning och ordet synd är ord som har förlorat mycket av sitt innehåll idag. Här har satan lyckats väl att underminera Guds plan. För om orden frälsning och synd har förlorat sitt innehåll för dagens människor, så kom Jesus förgäves.

Låt oss återerövra begreppen och predika att Jesus kom för att frälsa folket från deras synder.

måndag

Andra Korintierbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Andra Korintierbrevet. (13 kommentarer).

2 Kor 1 - Amen eller ja,men?
2 Kor 2 - Överlistad av Satan
2 Kor 3 - Skriva brev
2 Kor 4 - Han tänder ljuset
2 Kor 5 - Vad är det som driver dig?
2 Kor 6 - Ett vidöppet hjärta
2 Kor 7 - Bedrövad efter Guds hjärta
2 Kor 8 - Leva rätt inför Gud och människor
2 Kor 9 - Så och skörda
2 Kor 10 - Konsten att fånga tankar
2 Kor 11 - "En annan Jesus"
2 Kor 12 - Kraften fullkomnas i svaghet
2 Kor 13 - Låt er förmanas

Låt er förmanas - 2 Kor 13

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 13
"Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er" (2 Kor 13:11 FB)

Efter ett långt brev avslutar Paulus med några förmaningar och jag lägger speciellt märke till orden "låt er förmanas".

Jag tror inte det är meningen att alla i församlingen ska gå omkring och förmana varandra. För att förmaning ska kunna fungera behövs en god relation. Annars är det lätt att det bara uppfattas som kritik.

Men jag tror att det är viktigt att vi som kristna kan ta emot förmaning och korrigering för att kunna utvecklas på rätt sätt som kristna. Någon som kan ställa mig till ansvar för det liv jag lever. Engelskan har ett bra ord för detta som vi saknar i svenskan, "Accountability" (ungefär: att stå ansvarig inför någon).

-Be Gud visa dig någon som du kanske kan ingå ett ömsesidigt "accountability-förhållande" med. Någon som du ger tillåtelse att ställa de svåra frågorna till dig. "Hur går det med din dagliga andakt?" - "Hur går det med de tankarna du kämpade med sist vi bad tillsammans?" - "Hur går det med din relation till den eller den?"

söndag

Kraften fullkomnas i svaghet - 2 Kor 12

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 12
"Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." (2 Kor 12:9-10 FB)

I Guds rike är det ofta tvärt om. Vår egen kraft kan stå i vägen för Guds kraft i våra liv. Vår förmåga gör att vi inte frågar efter Guds förmåga. Våra lösningar gör att vi inte är beroende av att fråga efter Guds lösningar.

Precis tvärtom:
-när jag är svag, då är jag stark
-när jag är stark, då är jag svag

Förutsättningen för att leva ett liv i Guds kraft är att jag är fullständigt beroende av Gud.
För Guds kraft fullbordas i min svaghet

"En annan Jesus" - 2 Kor 11

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 11
"Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl." (2 Kor 11:3-4 FB)

Det fanns tydligen redan på Paulus tid. Lärare, författare och predikanter som förkunnade "en annan Jesus"och "ett främmande evangelium."

Idag är det vanligt. Ända sedan liveralteologins genombrott finns det många som förkunnar "en annan Jesus". Det kan vara kristna som i sin iver att göra evangeliet lättsmält tar bort behovet av frälsning, förlåtelse och evigt liv, och predikar ett terapeutiskt må-bra-budskap.

Problemet med att predika "en annan Jesus" är att "en annan Jesus" kan inte frälsa. Han kan inte förlåta synder. Han kan inte ge oss ett evigt liv. Han kan inte komma tillbaka och hämta de sina.

Det kan bara den riktige Jesus.

lördag

Konsten att fånga tankar - 2 Kor 10

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 10
"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus" (2 Kor 10:4-5 FB)

En tanke kan leva sitt eget liv. Någon säger något till oss eller gör något. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Men ibland kan tanken komma tillbaka och analysera det som hände och fastna i ett tankemönster som kan förändra vår inställning till personen, eller till och med färga resten av vårt liv.

På samma sätt är det med synden. Varje synd börjar i vår tanke. Om vi ger tanken näring leder den ofta till att synden verställs.

Men vi behöver inte vara ett viljelöst offer för våra tankar. Vi kan göra "varje tanke till en lydig fånge hos Kristus." Och sedan låta den vara där.

Då kan vi leva ett liv i frihet.

torsdag

Så och skörda - 2 Kor 9

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 9
"Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt." (2 Kor 9:6 FB)

I detta sammanhang talar Paulus om en insamling av pengar. Paulus skriver att det finns ett förhållande mellan det vi ger och det vi får. Denna princip gäller inte bara pengar, den gäller på många områden av livet.

Den gäller till exempel vårt vittnesbörd. Då vi håller inne med vårt vittnesbörd om vad Gud har gjort i mitt liv stannar det där.

Men om vi delar med oss och berättar för andra vad Gud har gjort i vårt liv, så att den som lyssnar öppnar sig för Gud och tar emot det du vittnar om, så blir den människan naturligtvis berikad.

Men, du blir inte fattigare om du vittnar så att en annan människa blir frälst. Du blir välsignad tillbaka många gånger om, då du ser att Gud kunde använda ditt vittnesbörd för att nå en annan människa.

-Hjälp mig Gud att frikostigt dela med mig av allt det du välsignar mig med. Till välsignelse för andra och mig själv.

onsdag

Leva rätt inför Gud och människor - 2 Kor 8

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 8
"Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor" (2 Kor 8:21 FB)

I detta kapitel talar Paulus om hur han hanterar insamlade medel på ett öppet och etiskt försvarbart sätt för att inte utsättas för onödiga misstankar om missbruk av pengarna.

Han är angelägen om att göra det som är rätt både inför Gud och människor.

Ibland kan vi frestas att utnyttja situationer för att skaffa oss själva fördelar. Det behöver inte vara något som är fel eller olagligt. Men det kan ändå vara saker som underminerar vårt vittnesbörd som kristna.

De två hänger ihop. Vi kan inte vara rätt inför Gud om vi samtidigt handlar orätt mot människor. Då vi behandlar människor orätt stör det vår relation till Gud.

Det är viktigt att även jag är angelägen att "göra det som rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor."

tisdag

Bedrövad efter Guds hjärta - 2 Kor 7

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 7
"Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning." (2 Kor 7:9-10 FB)

Det finns en bedrövelse som leder till något gott. Ingen människa skulle sträva efter förändring eller föbättring av sitt liv om man inte var missförnöjd med något i sitt liv. Det krävs ett visst mått av "bedrövelse" över det nuvarande livet för att bli frälst.

Idag möts vi ständigt av må-bra-budskap. Poängen är att du ska se till att du själv mår bra. Kanske alla må-bra-budskap hindrar oss att ta emot frälsning, förlåtelse och helgelse. Det är inte alltid sunt att må bra. Det är inte sunt att må bra då ens barn, eller andra människor runt omkring oss, lider. Det är inte sunt att må bra då jag lever ett liv som skiljer mig från Gud.

Bibeln vill absolut att vi ska vara glada. Det finns många uppmaningar till glädje i Bibeln. Men det är sunt att bli bedrövad att vi inte nått längre i vår helgelseprocess. Eller för att inte fler människor blir frälsta.

En sådan bedrövelse leder till handling.

måndag

Ett vidöppet hjärta - 2 Kor 6

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 6
"Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi! Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan." (2 Kor 6:11-13 FB)

Paulus talar här om ett vidöppet hjärta. Vad menar han egentligen med det? Jag tror inte att han menar att vi ska öppna vårt hjärta mot allt som kommer vår väg. Det påstås att vi tar emot mellan 3.000 och 10.000 intryck per dag. Alla intryck är inte postitiva. Vi ska inte öppna vårt hjärta för alla intryck.

Vad ska jag då öppna mitt hjärta för?

I första hand ska mitt hjärta vara vidöppet för Gud. Inte bara under min personliga andaktsstund utan genom hela dagen. Gud vill tala till mig, vägleda mig och uttrycka sin kärlek till mig.

Men jag ska också ha ett öppet hjärta till människor runt omkring mig. Försöka förstå dem och ge vidare av den kärlek som jag tar emot av Herren.

-Gud kommer säkert att ge mig många tillfällen att praktisera det idag.

söndag

Vad är det som driver dig? - 2 Kor 5

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 5
"Ty Kristi kärlek driver oss..." (2 Kor 5:14 FB)

För att uppnå en god livskvalitet måste man ha en mening och ett mål med sitt liv. Man måste ha något som motiverar och driver oss framåt i livet.

För många människor kan det vara berömmelse eller rikedom. Vad gör man då när man uppnått den dröm som man varit driven av?

Paulus drevs framåt i livet av en passion att tjäna Gud och att vinna människor för Honom. Han fick utstå förföljelse och lidanden. Han fick försaka det mesta av det som många människor värderar högt. Familjeliv, hem, trygghet, förutsägbarhet.

Men han hade en vision som drev honom framåt.

Det kan vara nyttigt att själv stanna upp för frågan: Vad är det som driver mig? Vad vill jag uppnå med mitt liv? Vad är som tänder ljuset i mina ögon?

lördag

Han tänder ljuset - 2 Kor 4

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 4
"Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss." (2 Kor 4:6-7 FB)

Det första uttalandet från Gud som vi kan finna i Bibeln är "Varde ljus" (1 Mos 1:3 FB). Det sa han då han skapade världen.

Då du blir frälst säger han samma sak till dig. Han tänder ljuset därinne i oss. Han låter "ljus lysa upp våra hjärtan".

Han tänder ljuset av två skäl:
1. För att det ska bli ljust därinne. För att du inte ska leva i mörkret.
2. För att ljuset ska kunna sprida sig till andra.

-Hjälp mig idag Gud, att bli så stilla inför dig att ljuset i mig blir så starkt att det kan sprida sitt sken till människor som lever i mörker.

fredag

Skriva brev - 2 Kor 3

Bibelläsning: Andra Korinteierbrevet 3
"Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan." (2 Kor 3:2-3 FB)

Brukar du skriva brev? Det börjar väl nästan bli en utdöende konstart att skriva brev.

Men Gud skriver brev. Många brev. Varje kristen är ett brev till världen som är känt och läst och det har aldrig funnits så många kristna på jorden som nu. Det blir en ansenlig mängd brev.

Problemet med alla brev som Gud skriver är att de har fått fri vilja. Breven blir inte alltid formulerade precis så som Gud hade tänkt. Breven måste överlåta sig i skrivarens hand om det ska bli rätt.

-Hur är det i mitt liv? Är det öppet för gemenskap med Gud på en så intim nivå att Han verkligen får omforma oss till sin egen avbild? I samma kapitel läser vi:
"Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. "(2 Kor 3:18 FB)

torsdag

Överlistad av Satan - 2 Kor 2

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet 2
"Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till." (2 Kor 2:10-11 FB)

Att inte förlåta andra är att bli överlistad av Satan. Det kanske är lätt att tänka att "hämnden är ljuv". Det kan vara svårt att släppa en oförrätt.

Om vi inte förlåter någon blir vi själva fångade i den situationen.
Om vi inte förlåter andra kan vi inte heller ta emot förlåtelse: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6: 14-15 FB)

Då vi lurar oss själva på Guds förlåtelse - då kan man verkligen tala om att bli överlistas av Satan.

Amen eller ja,men? - 2 Kor 1

Bibelläsning: Andra Korintierbrevet
"Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära." (2 Kor 1:20 Bibel 2000)

Gud har redan svarat på sina löften. Hans svar är ja. Han vill att du ska bli frälst. Han vill att du ska ta emot förlåtelse. Han vill att du ska bli fylld med den Helige Ande.

Gud har redan svarat, men det krävs ytterligare ett gensvar för att det ska bli verklighet i ditt liv. Du får säga ditt "Amen", som betyder "Låt det ske". Gud frälser ingen som inte vill bli frälst. Han tvingar sig inte på. Han väntar på ditt gensvar. Ditt Amen.

Men många människor gör det så svårt för sig. I stället för att säga Amen säger de: "Ja, men så lätt är det väl ändå inte!"

-Man blir inte frälst genom att säga Ja, men. Man blir frälst genom att säga Amen till Guds löfte. -Man tar inte emot förlåtelse genom att säga Ja, men. Man tar emot förlåtelse genom att säga Amen till Guds löfte.
-Man blir inte fylld med den Helige Ande genom att säga Ja, men. Man blir fylld med den Helige Ande genom att säga Amen till Guds löfte.
Amen!

Första Korintierbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Första Korintierbrevet. (16 kommentarer)

1 Kor 1 - Din kallelse
1 Kor 2 - I Ande och kraft
1 Kor 3 - Gud ger växten
1 Kor 4 - Förvaltare av Guds hemlighet
Kor 5 - Ert skryt låter inte bra
1 Kor 6 - Ett tempel åt den helige Ande
1 Kor 7 - Köpt och betalt
1 Kor 8 - Avstå för någon annans skull
1 Kor 9 - Att springa i rätt riktning
1 Kor 10 - Då vi möter prövningar
1 Kor 11 - Olika partier
1 Kor 12 - Var man på sin plats
1 Kor 13 - Avund
1 Kor 14 - Trumpetsignalen
1 Kor 15 - Meningslös tro
1 Kor 16 - En öppen dörr

En öppen dörr - 1 Kor 16

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 16
I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. (1 Kor 16:8-9 FB)

Paulus korrigerade sina planer för att han hade upptäckt en öppen dörr där han kunde gå in och tjäna Gud och människor.

Det finns också en öppen dörr för tjänst i ditt liv. Du kanske inte har upptäckt den än, men se dig omkring och lyssna på Gud. Den öppna dörren kanske innebär att du måste förändra det som du planerat.

Men, då du upptäcker den öppna dörren så måste du gå in i den tjänsten. Herren vill välsigna dig och låta dig bli till välsignelse.

Meningslös tro - 1 Kor 15

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 15
"Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen* av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa." (1 Kor 15:14-21 FB)

Den kristna tron bygger på Jesu uppståndelse. Det är egentligen det enda man behöver tro på för att bli frälst (Rom 10:9). Dagens bibelavsnitt handlar om att om Jesus inte uppstått så är vår tro meningslös och vi är kvar i våra synder.

Men de första lärjungarnas vittnesbörd och Bibelns budskap är tydligt: Jesus uppstod från de döda för att ge oss nytt liv och förlåtelse för våra synder.

onsdag

Trumpetsignalen - 1 Kor 14

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 14
"Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?"(1 Kor 14:8 FB)

Kapitlet handlar om de talade nådegåvorna: att profetera, att tala i tungor och att tyda tungotal. Både i profeterande och i förkunnelse och i vägledande samtal förmedlar vi något från Gud. Om det vi förmedlar är ett otydligt budskap är det inte till hjälp, utan skapar bara förvirring.

Idag uppfattas det nästan som förmätet att ge tydliga signaler. Man anser att min sanning är lika riktig som din sanning och inget budskap är sannare än något annat. Det resulterar ofta i förkunnelsen blir otydlig och församlingen blir förvirrad.

Som en parafras på dagens bibelvers skulle man kunna säga:
-Om budskapet om frälsning är otydligt, vem kan då bli frälst?
-Om budskapet om förlåtelse är otydligt, vem kan då ta emot förlåtelse?
-Om budskapet om dopet med den Helige Ande är otyligt, vem kan då bli döpt med den Helige Ande?

Avund - 1 Kor 13

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 13
"Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda." (1 Kor 13:4-5 FB)

Kärleken avundas inte. Vilken befriande tanke! Det kommer alltid att finnas de som är duktigare, vackarare, rikare, mer framgångsrika än jag.

Men min kallelse och uppgift i livet är inte att försöka bli en dålig kopia av någon annan. Min uppgift är att använda det jag är och vad jag har fått på ett sätt som ärar Gud.

-Tack Gud att du har skapat mig till att vara mig själv. Hjälp mig idag att använda det jag fått och det jag är för att ditt rike ska få tillväxa på jorden.

Var man på sin plats - 1 Kor 12

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 12
"Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.
Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar"
(1 Kor 12:26-27 FB)

Att vara kristen innebär att vara i ett sammanhang. Isolerade kristna är en främmande tanke i Bibeln. Alla bilder på de kristna visar hur vi är förenade med varandra. Grenar på samma träd, stenar i samma hus eller delar i samma kropp.

Dagens kapitel talar om att vi är olika kroppsdelar. Vi är viktiga, även om vi inte är som alla andra.

Det är en befriande tanke. Vi behöver inte vara avundsjuka på varandra eller försöka likna varandra. Det finns bara ett enda exemplar av mig och ingen kan vara det bättre än jag själv.

Vi tillhör samma kropp, men vi är alla olika. Vi har olika gåvor och uppgifter.

-Gud visa mig vem du vill att jag ska vara och hur jag ska utvecklas och fräls mig från jämförelse.

tisdag

Olika partier - 1 Kor 11

Bibelläsning: Första Korintierbrevet 11
"Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er, när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet." (1 Kor 11:18-19 FB)

Normalt ser vi nog på partibildningar inom församlingen som något negativt. Men här framhåller Paulus partier som något nödvändigt för att pröva vad som håller.

Det kanske är så att det är nödvändigt med avvikande tankar för att kunna ta in något nytt. Vi kan bli berikade av varandras olika syn. Om alla tänkte likadant blir det ingen växt.

Om vi i församlingen har både karismatiska och kontemplativa kristna, kanske det viktigaste frågan inte är vem som har rätt, utan vad vi kan lära av andra.

Vi kanske kan bli mer berikade av att försöka förstå hur andra tänker än att bara koncentrera oss på att vinna debatten.